ShareTrade

Algemene Voorwaarden

Door deze website www.sharetrade.be te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Door onderstaande Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent u dat zij de onderling overeengekomen juridische basis vormen voor uw bezoek aan en het gebruik van deze website www.sharetrade.be (hierna te noemen “de website”), waarbij de term ’website’ alle inhoud en gegevens omvat die op de pagina's van de website worden verstrekt. Bovendien erkent u als gebruiker van deze website dat u er zich van moet vergewissen dat de wetgeving die op u van toepassing is in uw rechtsgebied u toestaat om deze website te raadplegen en dat u moet waarborgen dat u over de vereiste middelen en vaardigheden beschikt om deze website te bezoeken en te begrijpen, en deze uitsluitend zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij is bedoeld. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Als enige van deze Algemene Voorwaarden als onwettelijk of niet afdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud van kracht.

Algemeen

De inhoud van de website omschrijft de mening en evt. de posities van Sharetrade op dat ogenblik, ze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving en ze worden niet altijd 'up to date' gehouden. Zij mogen niet als gezaghebbend worden beschouwd of ter vervanging van uw oordeelsvorming worden gebruikt en zijn niet bedoeld als enige basis voor uw eigen oordeel over financiële producten en/of mogelijke beleggingsstrategieën. Bovendien is deze website toegankelijk en identiek voor alle gebruikers van Sharetrade zonder onderscheid en zonder kennisname van de individuele financiële situatie van elke gebruiker afzonderlijk. Of deze website al dan niet passend is bij een individuele gebruiker kan alleen de gebruiker zelf beoordelen, of hierover advies inwinnen bij een persoon of instantie die hiervoor bevoegd is en er met kennis van zaken over kan oordelen. Sharetrade is geen vennootschap voor vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, heeft hiervoor geen vergunning en is daarom niet bevoegd ter zake : een gebruiker mag er dan ook niet van uit gaan dat de website voor hem persoonlijk bedoeld is, zelfs niet na zich hierover eerst voldoende te informeren of elders advies in te winnen. De website geeft de mening van Sharetrade over en/of de positie van Sharetrade in een bepaald financieel product weer, en niet meer dan dat. Zelfs wanneer er termen als “advies”, “tip”, “aanrader”, etc. zouden worden gebruikt, moet dit worden begrepen als de persoonlijke mening van Sharetrade : geen enkele gebruiker krijgt persoonlijk beleggingsadvies, en mag dit ook niet verwachten van Sharetrade. Sharetrade zal daarom ook nooit informatie verzamelen van zijn gebruikers die inzicht kunnen geven in de persoonlijke financiële situatie van die gebruikers. De broker waarmee Sharetrade samenwerkt, zal dit wel doen, om te kunnen oordelen of de gebruiker al dan niet kan toegelaten worden om een rekening te openen waarop in bepaalde financiële producten kan gehandeld worden. De informatie die de broker verzamelt zal nooit met Sharetrade gedeeld worden.

De website van Sharetrade

De website van Sharetrade wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De website wil niet aanzetten tot het inschrijven op of het kopen/verkopen van enige financiële producten op de beurs. De website mag in geen geval beschouwd worden als een beleggingsadvies met betrekking tot enige financiële producten of een aanbod om deze te kopen of te verkopen. Aangezien de presentatie van producten als dusdanig niet neerkomt op het sluiten van een overeenkomst, mag de website van Sharetrade ook niet worden beschouwd als een verzoek om financiële producten te kopen of te verkopen noch als een publiek aanbod van voornoemde producten. Sharetrade wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke individuele beslissing van een gebruiker die op basis van de website is genomen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sharetrade besteedt uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van haar website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van de aangeboden diensten. Sharetrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) ten gevolge van vertrouwen gesteld in de website met inbegrip van de mening van Sharetrade gebaseerd op informatie geleverd door derden, of aansprakelijkheid ten gevolge van de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de website, behalve in geval van een opzettelijke en ernstige fout van de kant van Sharetrade. In geval van technisch onderhoud of een technische storing kan het zich voordoen dat de website tijdelijk onbereikbaar is. Sharetrade is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor hierdoor geleden schade of verliezen.

Bronnen

Alle extern verkregen informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen maar de juistheid, tijdigheid, gepastheid en volledigheid ervan kunnen echter niet worden gegarandeerd. Voor meer informatie over de financiële producten waarop de website betrekking heeft, kunt u contact opnemen met een bevoegde verdeler ervan.

Links

Deze website kan ook links bevatten naar websites van derden worden uitgegeven en derden kunnen ook links naar deze website plaatsen. Sharetrade heeft de websites van derden waarop naar deze website wordt verwezen of waarnaar deze website verwijst, niet altijd op juistheid, actualiteit en/of volledigheid gecontroleerd. Sharetrade wijst elke aansprakelijkheid hierin af. Het feit dat een link naar de website van een derde partij werd gecreëerd of dat toestemming aan een derde werd gegeven voor het creëren van een link naar deze website, betekent in geen geval dat Sharetrade de inhoud of de op deze websites van derden aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanraadt. Indien u de website van een derde via een link op deze website bezoekt, dan is dit uitsluitend op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) is door de wet beschermd. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn eigendom van Sharetrade. U mag de gegevens enkel gebruiken en/of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

U mag op geen enkele manier :

• enig onderdeel van deze website reproduceren, verdelen, vertonen of publiceren

• informatie, producten of diensten verkregen op deze website commercialiseren

• informatie, producten of diensten op elke andere wijze van Sharetrade verkregen, reproduceren, vertonen, publiceren of commercialiseren

zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sharetrade.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharetrade is het niet toegestaan links naar webpagina’s van Sharetrade weer te geven.

Privacyregels

Alle informatie of gegevens die via deze website, via e-mail of op enige andere manier verbonden met het bezoek aan deze website naar Sharetrade worden verzonden, zullen worden behandeld in overeenstemming met alle bij wet en regelgeving opgelegde vereisten. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat Sharetrade enige persoonlijke gegevens die u invoert en/of toestuurt en die betrekking op u hebben, mag gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, met inbegrip van beheer van nieuwe mogelijke klanten, beheer van contractuele relaties, voorkomen van onregelmatigheden, genereren van statistieken of direct marketing. U gaat er ook mee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Sharetrade verbonden entiteiten voor voornoemde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van een rechtmatig belang. Binnen Sharetrade hebben alleen personen die deze persoonsgegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren toegang tot deze gegevens.

U kunt op elk moment en zonder kosten aan Sharetrade richtlijnen geven om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken deze doeleinden en u kunt uw geregistreerde persoonsgegevens controleren en wijzigingen aanvragen indien deze onjuist zijn of worden. Neem hiervoor contact op met Sharetrade.

E-mailfunctie

De optie om via e-mail contact met Sharetrade op te nemen is slechts één van de praktische mogelijkheden die Sharetrade aanbiedt. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er beperkingen op de betrouwbaarheid van het verzenden en ontvangen van e-mails evenals op de accuraatheid en veiligheid van e-mailverkeer. U zult dus begrijpen dat Sharetrade niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of enige schade als een gevolg van vragen die niet werden ontvangen, bevestigd of verwerkt of als een gevolg van het feit dat uw e-mail door derden kan worden onderschept. Vandaar ons uitdrukkelijk advies om geen gevoelige informatie via e-mail te verzenden omdat dit onveilig kan zijn. Als u dit toch doet, is dit geheel op eigen risico.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van of aan deze Algemene Voorwaarden zijn bindend van zodra ze op deze website zijn gepubliceerd en daardoor de vorige versie vervangen.

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van deze website, inclusief deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. De handelsrechtbank van Leuven is uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten in dit verband, niettegenstaande dat Sharetrade een andere rechtbank kan verkiezen die rechtsbevoegdheid heeft in een gelijkaardig geschil in overeenstemming met een toepasselijk wettelijk punt. Als u deze website vanuit een ander land dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Indien anderstalige versies van deze Algemene Voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Copyright 2021 Sharetrade