ShareTrade

Algemene Voorwaarden

Door deze website www.sharetrade.be te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Door onderstaande Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent u dat zij de onderling overeengekomen juridische basis vormen voor uw bezoek aan en het gebruik van deze website www.sharetrade.be (hierna te noemen “de website”), waarbij de term ’website’ alle inhoud en gegevens omvat die in de website en alle subsites van de website worden verstrekt. Bovendien erkent u als gebruiker van deze website dat u er zich van moet vergewissen dat de wetgeving die op u van toepassing is in uw rechtsgebied u toestaat om deze website te raadplegen en dat u moet waarborgen dat u over de vereiste middelen en vaardigheden beschikt om deze website te bezoeken en te begrijpen, en deze uitsluitend zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij is bedoeld. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Als enige van deze Algemene Voorwaarden als onwettelijk of onafdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud van kracht.

Algemeen

De volledige inhoud van de website zijn de mening en/of de positie van Sharetrade op het aangegeven ogenblik en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving. Zij mogen niet als gezaghebbend worden beschouwd of ter vervanging van uw oordeelsvorming worden gebruikt en zijn niet bedoeld als enige basis voor de beoordeling van alle hierin besproken strategieën of financiële producten. Sharetrade is niet verplicht om de website bij te werken of te wijzigen. Bovendien is deze website toegankelijk en identiek voor alle klanten van Sharetrade zonder onderscheid en zonder kennisname van de individuele financiële situatie van elke klant afzonderlijk. Of deze website al dan niet passend is bij een individuele klant kan alleen de klant zelf beoordelen, of hierover advies inwinnen bij een persoon of instantie die hiervoor bevoegd is en er met kennis van zaken over kan oordelen. Sharetrade is geen vennootschap voor vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, heeft hiervoor geen vergunning en is daarom niet bevoegd ter zake : een klant van Sharetrade mag er dan ook niet van uit gaan dat de website voor hem persoonlijk bedoeld is, zelfs niet na zich hierover eerst voldoende te informeren of elders advies in te winnen. De website geeft de opinie van Sharetrade over en/of positie van Sharetrade in een bepaald financieel product weer, en niet meer dan dat. Zelfs wanneer er termen als “advies”, “tip”, “aanrader”, etc. zouden worden gebruikt, moet dit worden begrepen als de persoonlijke mening van Sharetrade : geen enkele klant krijgt persoonlijk beleggingsadvies, en mag dit ook niet verwachten van Sharetrade. Sharetrade zal daarom ook nooit informatie verzamelen van zijn klanten die inzicht kunnen geven in de persoonlijke financiële situatie van diezelfde klanten. De broker waarmee Sharetrade samenwerkt, zal dit wel doen, om te kunnen oordelen of de klant al dan niet kan toegelaten worden om een rekening te openen waarop in bepaalde financiële producten kan gehandeld worden. De informatie die de broker verzamelt zal nooit met Sharetrade gedeeld worden.

De website van Sharetrade

De website van Sharetrade wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De website wil niet aanzetten tot het inschrijven op of het kopen/verkopen van enige financiële producten op de beurs. De website mag in geen geval beschouwd worden als een beleggingsadvies met betrekking tot enige financiële producten of een aanbod om deze te kopen of te verkopen. Aangezien de presentatie van producten als dusdanig niet neerkomt op het sluiten van een overeenkomst, mag de website van Sharetrade ook niet worden beschouwd als een verzoek om financiële producten te kopen of te verkopen noch als een publiek aanbod van voornoemde producten. Sharetrade wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke beslissing die op basis van de website is genomen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sharetrade besteedt uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van haar website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van de aangeboden diensten. Sharetrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) ten gevolge van vertrouwen gesteld in de website met inbegrip van de opinies gebaseerd op informatie geleverd door derden, of aansprakelijkheid ten gevolge van de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de website, behalve in geval van een opzettelijke en ernstige fout van de kant van Sharetrade. In geval van technisch onderhoud of een technische storing kan het zich voordoen dat de website tijdelijk onbereikbaar is. Sharetrade is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor hierdoor geleden schade of verliezen.

Bronnen

Alle extern verkregen informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte leveranciers maar de juistheid, tijdigheid, gepastheid en volledigheid ervan kunnen echter niet worden gegarandeerd. Voor meer informatie over de financiële producten waarop de website betrekking heeft, kunt u contact opnemen met een bevoegde verdeler ervan.

Links

Deze website kan ook links bevatten naar websites die door derden worden uitgegeven en derden kunnen ook links naar deze website plaatsen. Sharetrade heeft de websites van derden waarop naar deze website wordt verwezen of waarnaar deze website verwijst, niet op juistheid, actualiteit en/of volledigheid gecontroleerd. Sharetrade wijst elke aansprakelijkheid hierin af. Het feit dat een link naar de website van een derde partij werd gecreëerd of dat toestemming aan een derde werd gegeven voor het creëren van een link naar deze website, betekent in geen geval dat Sharetrade de inhoud of de op deze websites van derden aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanraadt. Indien u de website van een derde via een link op deze website bezoekt, dan is dit uitsluitend op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) zijn door de wet beschermd. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn eigendom van Sharetrade. U mag de gegevens enkel gebruiken en/of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

U mag op geen enkele manier :

• enig onderdeel van deze website reproduceren, verdelen, vertonen of publiceren

• informatie, producten of diensten verkregen op deze website commercialiseren

• informatie, producten of diensten op elke andere wijze van Sharetrade verkregen, reproduceren, vertonen, publiceren of commercialiseren

zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sharetrade.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharetrade is het niet toegestaan links naar webpagina’s van Sharetrade weer te geven.

Privacyregels

Alle informatie of gegevens die via deze website, via e-mail of op enige andere manier verbonden met het bezoek aan deze website naar Sharetrade worden verzonden, zullen worden behandeld in overeenstemming met alle bij wet en regelgeving opgelegde vereisten. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat Sharetrade enige persoonlijke gegevens die u invoert en/of toestuurt en die betrekking op u hebben, mag gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, met inbegrip van beheer van nieuwe mogelijke klanten, beheer van contractuele relaties, voorkomen van onregelmatigheden, genereren van statistieken of direct marketing. U gaat er ook mee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Sharetrade verbonden entiteiten voor voornoemde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van een rechtmatig belang. Binnen Sharetrade hebben alleen personen die deze persoonsgegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren toegang tot deze gegevens.

U kunt op elk moment en zonder kosten aan Sharetrade richtlijnen geven om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor ‘direct marketing’-doeleinden en u kunt uw geregistreerde persoonsgegevens controleren en wijzigingen aanvragen indien deze onjuist zijn of worden. Neem hiervoor contact op met Sharetrade.

E-mailfunctie

De optie om via e-mail contact met Sharetrade op te nemen is slechts één van de praktische mogelijkheden die Sharetrade aanbiedt. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er beperkingen op de betrouwbaarheid van het verzenden en ontvangen van e-mails evenals op de accuraatheid en veiligheid van e-mailverkeer. U zult dus begrijpen dat Sharetrade niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of enige schade als een gevolg van vragen die niet werden ontvangen, bevestigd of verwerkt of als een gevolg van het feit dat uw e-mail door derden kan worden onderschept. Vandaar ons uitdrukkelijk advies om geen gevoelige informatie via e-mail te verzenden omdat dit onveilig kan zijn. Als u dit toch doet, is dit geheel op eigen risico.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van of aan deze Algemene Voorwaarden zijn bindend van zodra ze op deze website zijn gepubliceerd en daardoor de vorige versie vervangen.

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van deze website, inclusief deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. De handelsrechtbank van Leuven is uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten in dit verband, niettegenstaande dat Sharetrade een andere rechtbank kan verkiezen die rechtsbevoegdheid heeft in een gelijkaardig geschil in overeenstemming met een toepasselijk wettelijk punt. Als u deze website vanuit een ander land dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Indien anderstalige versies van deze Algemene Voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Copyright 2021 Sharetrade